Przejdź do treści

Brakuje Ci
rąk do pracy?

Pracownicy
z Ukrainy i Białorusi

  • Dowolna branża
  • Tylko zweryfikowane osoby
  • Minimum formalności
  • Doradztwo w zakresie zatrudnienia obcokrajowca

Określ zapotrzebowanie

Skontaktujemy się z Tobą

Składnia numeru telefonu: +00 000000000
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
17 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa") Pracownicy.Info ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Pracownicy.Info usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW dostępnych w Internecie pod adresem www.pracownicy.info.1.3 Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem naszych portali internetowych.

II. DEFINICJE

"informacja handlowa" oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Pracownicy.Info, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Pracownicy.Info .

"usługa elektroniczna" oznacza usługę wykonaną przez Pracownicy.Info poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

"usługobiorca" oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny sposób - zgodnie z prawem - korzysta ze stron WWW udostępnianych przez Pracownicy.Info

"usługodawca", " Pracownicy.Info " oznacza Pracownicy.Info , z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowiecka 6B, 03-932 Warszawa

"system teleinformatyczny" oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

3.1 Pracownicy.Info świadczy następujące Usługi:

dostęp do platformy internetowej za pośrednictwem której możliwe jest nawiązywanie kontaktu z Klientem.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług informacyjnych, o których mowa w pkt 3.1 są następujące:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

4.2 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Pracownicy.Info urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Pracownicy.Info może uniemożliwić dostęp do tych danych. Pracownicy.Info nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Pracownicy.Info zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.4.3 W przypadku transmisji danych przez Pracownicy.Info , Pracownicy.Info nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem:

nie inicjowania transmisji;

nie dokonywania wyboru odbiorcy;

nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

4.6 W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Pracownicy.Info nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

nie usuwa ani nie modyfikuje danych;

posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania; oraz

nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

4.7 Zgodnie z nowymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas informacją na temat plików cookies: zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES W POPULARNYCH PRZEGLĄDARKACH?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

V. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Pracownicy.Info z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.5.2 Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW, o której mowa w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.5.3 Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.5.4 Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

VI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Pracownicy.Info będzie miał dostęp do danych przetwarzanych przez Usługobiorcę w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, o którym mowa w pkt. 3.1. Pracownicy.Info zobowiązuje się traktować te dane jako informacje poufne. Ponadto Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH USŁUGOBIORCY

Każdorazowo korzystając z Usługi Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pracownicy.Info danych Usługobiorcy udostępnionych Pracownicy.Info w związku ze świadczeniem przez Pracownicy.Info usługi w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę, zakończenie sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystał.

VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1 W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę z Pracownicy.Info lub obowiązującymi przepisami, Pracownicy.Info ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.8.2 W razie otrzymania przez Pracownicy.Info urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Pracownicy.Info może uniemożliwić dostęp do tych danych. Pracownicy.Info nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.8.3 Pracownicy.Info nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością platformy, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.W szczególności Pracownicy.Info nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią platformy.W szczególności Pracownicy.Info nie odpowiada za skutki podania w platformie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20-09-2013r.9.2 Pracownicy.Info ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt 1.2.9.3 Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRACOWNICY.INFO

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Pracownicy.info korzystając z usług świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem sieci Internet. Niniejsza strona opisuje zasady do jakich Pracownicy.info stosuje się w zakresie gromadzenia, przechowywania i wykorzystania danych swoich Klientów i informacji o nich.Wszyscy Klienci Pracownicy.info pozostają anonimowi do momentu aż zdecydują się skorzystać z usługi, która do swojej realizacji wymaga podania danych identyfikujących osobę z niej korzystającą. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne i związane bezpośrednio z procesem dokonywania zapytania, bądź rejestracji zgłoszenia, za pośrednictwem naszych stron internetowych. W takich przypadkach mogą zostać Państwo poproszeni o obowiązkowe podanie imienia, nazwiska, adresu mailowego prywatnego lub służbowego oraz numeru telefonu. Podawanie za pośrednictwem stron internetowych innych danych (adres zamieszkania, numer PESEL, nazwę banku, wysokość raty kredytu) nie jest wymagane i od Państwa zależy czy takie dodatkowe dane chcecie Państwo nam przekazać. Podanie tych danych ma ułatwić pracownikom Pracownicy.info kontakt z Państwem i przedstawienie oferty.Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Pracownicy.info mogą otrzymać e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej interesujących produktów. Ankietę można wypełnić anonimowo. Wypełniając ankietę mogą Państwo wyrazić zgodę na to, żeby Państwa opinia znalazła się na naszych stronach internetowych, w części dotyczącej, wyłącznie w celu poinformowania innych klientów o jakości świadczonych usług. Jednocześnie nie możemy Państwu zagwarantować, że wszystkie nadesłane ankiety zostaną udostępnione w opisany wyżej sposób.Dokonując rejestracji zgłoszenia na naszej stronie wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie przez Pracownicy.info ofert marketingowych związanych z profilem świadczonych usług.Dane osobowe przetwarzane są przez Pracownicy.info z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami prawa.Przez cały czas korzystania z zasobów naszego serwisu pozostają Państwo anonimowi. Pracownicy.info zbiera jedynie informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystujemy mechanizm plików „cookies”. Pliki te są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze Użytkownika. Pozwalają witrynie internetowej na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane dane osobowe. W celu sprawdzania ilości osób odwiedzających nasze portale wykorzystujemy informacje przechowywane w logach serwerów, jednak adresami IP posługujemy się jedynie dla celów statystycznych.W celu ochrony i zabezpieczenia przesłanych do nas danych osobowych wykorzystujemy odpowiednie procedury biznesowe. Ponadto korzystamy z procedur zabezpieczających, jak również z technicznych i fizycznych ograniczeń dotyczących dostępu do danych osobowych. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy. Umożliwiamy każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do treści danych i ich aktualizację lub usunięcie, o ile nie są już niezbędne do celów realizacji usługi lub płatności za nią; w tym celu należy wysłać e-maila na adres: biuro@pracownicy.info

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Pracownicy.info z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowiecka 6B, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Pracownicy.info w Warszawie oraz innych osób.

 

Kandydaci do pracy
czekają na Twoją ofertę

Zgłoś zapotrzebowanie